Card image

12 Tháng Mười, 2018

Báo Bình Thuận – Thêm dự án nhà máy điện mặt trời khởi công tại Bình Thuận