Card image

Nhân Sự Chủ Chốt

Quản Lý Chung

William Nathan Franklin

Chủ sở hữu

Phạm Quốc Anh

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Giám đốc Tài chính & Vận hành

Ngô Trường Thạnh

Giám đốc phát triển dự án & kinh doanh

William Nathan Franklin

Chủ sở hữu

Phạm Quốc Anh

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

Giám đốc Tài chính & Vận hành

Ngô Trường Thạnh

Giám đốc phát triển dự án & kinh doanh