Thông tin chính về Dự án Điện gió Sunpro

scroll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.  Tổng quan Dự án Điện gió Sunpro/ Project Summary (PDF)
  2. Các nhà Cung cấp và Nhà thầu Dự án/ Contractors and Suppliers (Hình 1)
  3. Tổng tiến độ dự án/ Project Timeline (PDF)
  4. Mặt bằng Nhà máy/ Plant Layout (Hình 2)
  5. Sơ đồ hướng tuyến/ Right of Way (Hình 3)

Hình 1. Các Nhà cung cấp và Các nhà thầu của Dự án điện gió Sunpro

Hình 2. Mặt bằng nhà máy

 

3. Sơ đồ hướng tuyến