Các dự án mới/ New projects

scroll
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hồng Phong Mũi Né 62 MWp (nằm trên xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận)

Công ty Cổ phần Hồng Phong Mũi Né đầu tư dự án Mũi Né Mở Rộng và hiện nay có 62 ha đất.

 

Rà phá bom mìn trên diện tích 64 ha

Làm hàng rào 14.000 m

 

Các dự án khác

Ngoài ra đang phát triển dự án năng lượng mặt trời cho các 

nhà máy xi măng và các nhà máy  điện mặt trời nối đất khác.

Mục tiêu đến năm 2022 sẽ phát triển trên 1.000 MW.