Card image

11 Tháng Mười Một, 2022

Ảnh cập nhật nhà máy

Xem ảnh cập nhật nhà máy tại đây.