Card image

Shafter Solar

Quy mô sản xuất điện
20 MWac
Vị trí
Shafter, California
Ngày vận hành thương mại
2015
Trạng thái
Đang vận hành