Card image

7 Tháng Hai, 2020

Tiến sỹ Hoàng Giang- Chủ tịch Pacifico Energy tại Việt Nam làm việc với các lãnh đạo của Chính Phủ và Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực và nhận nhiệm vụ Trưởng Đại Diện tại TP.HCM của Hiệp Hội Năng Lượng Sạch Việt Nam